Privacy

Counselling Mindbalance
Schoolstraat 17, 7534CS Enschede tel: 0618440084 KvK.08216087

sofiehuuskes@gmail.com website: www.counsellingmindbalance.nl Persoonsgegevens die wij verwerken. Mindbalance verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Geslacht- Geboortedatum- Adresgegevens- Telefoonnummer-Emailadres- IP-adres- Locatiegegevens- Gegevens over jouw activiteiten op onze website- Bankrekeningnummer- Het afhandelen van jouw betaling - Verzenden van onze nieuwsbrief- Je te kunnen bellen of e-mailen of appen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of afspraken te verzetten of anderzijds functioneel contact- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt – Counselling Mindbalance verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@counsellingmindbalance.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Counselling Mindbalance verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Registreren van cliënten voor dossier, afhandelen van betalingen (administratie). Contact (bellen/mailen/appen) indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. (d.m.v. mail). Geautomatiseerde besluitvorming. Counselling Mindbalance neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Counselling Mindbalance) tussen zit. Counselling Mindbalance gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft Word – tekstverwerking en opslag documenten – verwerkersovereenkomst. Windows Live – Gmail – Outlook. Whereby beeldbellen,  Your-webhost.info - hosting en websitebeheer – verwerkersovereenkomst - Zilliz -Zivver. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. Counselling Mindbalance bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 15 jaar. Delen van persoonsgegevens met derden. Counselling Mindbalance verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met instanties die jouw gegevens verwerken met toestemming van jou dienen te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Counselling Mindbalance blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Counselling Mindbalance gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken voor reclamedoeleinden, deze worden alleen gebruikt voor een functionele website. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Counselling Mindbalance en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@counsellingmindbalance.nl. U zult moeten kunnen aantonen dat u de persoon bent die het aanvraagt of verzoek heeft gedaan. Dit ter bescherming van je privacy.  We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek. Counselling Mindbalance wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. Counselling Mindbalance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dossiers worden in een afgesloten kast bewaard en in een beveiligde cloud. De gegevens worden na het archiveren geanonimiseerd en is alleen nog op dossiernummer opvraagbaar. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@counsellingmindbalance.nl

E-mail verzonden